Norman AND a pitbull.

Norman AND a pitbull.

(Source: homeisswheretheheartis)